Muxtar  KAZIMOĞLU
(İMANOV)

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor  İnstitutunun  direktoru,
akademik

 

 

 

 

 
 
   
   
   
 
   
   
19.10.2020

Bu ilin 27 sentyabrında Azərbaycanla Ermənistan arasında başlayan, dünya ictimaiyyətinin, beynəlxalq təşkilatların haqlı narahatlığına səbəb olan qanlı müharibənin bəzi həqiqətlərini sizinlə bölüşmək istəyirəm. Həqiqətlərdən biri budur ki, müharibə Azərbaycan ərazisində, Azərbaycan sərhədləri daxilində gedir. Azərbaycanla Ermənistan arasında münaqişəyə səbəb olan Dağlıq Qarabağ da Azərbaycan ərazisidir və bu ərazi BMT tərəfindən, Ermənistan istisna olmaqla, dünyanın bütün dövlətləri tərəfindən məhz Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanınıb.
Ermənistan, Sovet İttifaqının süqutu ərəfəsində azərbaycanlılarla birlikdə ermənilərin də yaşadığı Dağlıq Qarabağın Azərbaycan tərkibindən ayrılması və orada ikinci bir erməni dövlətinin yaradılması siyasətini həyata keçirməyə başladı. 1990-cı illərin əvvəllərində Ermənistan hərbi birləşmələri Dağlıq Qarabağ ətrafında yerləşən yeddi Azərbaycan rayonunu, bütövlükdə Azərbaycan ərazisinin 20 faizini işğal etdi. Həmin rayonlardan, eləcə də Dağlıq Qarabağdan bütün azərbaycanlılar qovuldu. Ermənistandan qovulmuş azərbaycanlıları da nəzərə alsaq, qeyd etməliyik ki, 1 milyon azərbaycanlı öz doğma yurd-yuvasından didərgin düşüb qaçqın və köçkün taleyi yaşamağa məhkum edildi.
Dağlıq Qarabağda və onun ətrafında işğal olunmuş 7 rayonda Azərbaycan xalqına məxsus maddi-mədəniyyət abidələri, qədim qəbiristanlıqlar Ermənistan tərəfindən məqsədli şəkildə dağıdılıb yerlə yeksan edildi.
BMT Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən Ermənistan silahlı qüvvələrinin çıxarılması haqda dörd qətnamə qəbul edib. Lakin Ermənistan bu qətnamələrə əməl etməyib və öz hərbi birləşmələrini Azərbaycan ərazisindən çıxarmayıb.
ATƏT-in Minsk qrupu ABŞ, Rusiya və Fransanın həmsədrliyi ilə sülh danışıqları aparsa da, bu danışıqlar Azərbaycan – Ermənistan münaqişəsinin həllində müsbət rol oynamayıb.
Bu ilin 5 avqustunda Ermənistanın baş naziri Paşinyanın «Dağlıq Qarabağ Ermənistandır» deyə bəyanat verməsi, Dağlıq Qarabağı Ermənistanın tərkib hissəsi elan etməsi, bunun ardınca isə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın sərhəd rayonlarında yaşayış məntəqələrinin atəşə tutulması sülh danışıqlarına nöqtə qoydu və hərbi qarşıdurmaya gətirib çıxardı.
Azərbaycan torpaqlarını işğal edən Ermənistan hərbi toqquşmada da beynəlxalq qaydaları pozaraq Azərbaycanın münaqişə zonasından kənarda olan Gəncə və Mingəçevir kimi böyük şəhərlərinə Ermənistan ərazisindən raket zərbələri endirdi.
Azərbaycan dövlətinin Dağlıq Qarabağda yaşayan erməni əsilli vətəndaşlarla bağlı heç bir problemi yoxdur: onlar Azərbaycan Konstitusiyasına və beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq Dağlıq Qarabağ ərazisində yaşamaqda davam edəcəklər. Azərbaycan dövlətinin başlıca problemi Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini işğal etmiş Ermənistan ordusu ilədir. Azərbaycan hökuməti işğalçı Ermənistan ordusunun Azərbaycan ərazisindən çıxmasını tələb edir və belə hesab edir ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh danışıqlarını aparmaq işğala son qoyulduqdan sonra mümkündür.
Əziz dostlar!
Yəqin siz də razılaşarsınız ki, bu tələb beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində öz ərazi bütövlüyünü təmin etməyə çalışan Azərbaycanın haqlı tələbidir. Ümid edirəm, Azərbaycanın ədalətli mövqeyini müdafiə edəcəksiniz. Ümid edirəm, nəzərə alacaqsınız ki, beynəlxalq normalara zidd olaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün pozulması qeyri-qanuni şəkildə başqa ölkələrin də ərazi bütövlüyünün pozulmasına yol aça bilər.
Hörmətlə,

akademik Muxtar İmanov
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Folklor İnstitutunun direktoru


Дорогие друзья!

Хочу поделиться с Вами некоторыми реалиями кровопролитной войны, которая началась 27 сентября этого года между Азербайджаном и Арменией и вызвала обоснованную озабоченность мирового сообщества и международных организаций. Одна из истин заключается в том, что война идет на территории Азербайджана, в пределах границ Азербайджана. Нагорный Карабах, ставший причиной конфликта между Азербайджаном и Арменией, также является территорией Азербайджана, и эта территория признана ООН, всеми странами мира, за исключением Армении, неотъемлемой частью Азербайджана.
Накануне распада Советского Союза Армения начала проводить политику отделения Нагорного Карабаха (где жили вместе с азербайджанцами и армяне) от Азербайджана и создания второго армянского государства в регионе. В начале 1990-х годов армянские военные соединения оккупировали семь районов Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха, а в целом 20 процентов территории Азербайджана. Из этих регионов, а также из Нагорного Карабаха были изгнаны все азербайджанцы. Принимая во внимание и изгнанных из Армении азербайджанцев, следует отметить, что в общем один миллион азербайджанцев были изгнаны со своих родных земель и приговорены к жизни в качестве беженцев и вынужденных переселенцев.
Материальные и культурные памятники и древние кладбища, принадлежащие азербайджанскому народу в Нагорном Карабахе и семи оккупированных районах, были целенаправленно уничтожены Арменией.
В 1993-ом году Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции о выводе армянских войск с оккупированных земель Азербайджана. Однако Армения не выполнила договоренности и не вывела свои воинские соединения из Азербайджана.
Хотя Минская группа ОБСЕ проводила мирные переговоры под сопредседательством США, России и Франции, к сожалению эти переговоры не сыграли позитивной роли в урегулировании азербайджано-армянского конфликта.
Заявление премьер-министра Армении Пашиняна 5 августа о том, что «Нагорный Карабах - это Армения», объявление Нагорного Карабаха частью Армении, последовавший за этим обстрел населенных пунктов в приграничных районах Азербайджана вооруженными силами Армении положил конец мирным переговорам и привели к военному противостоянию.
Оккупировавшая азербайджанские земли Армения, нарушая международные правила и в ходе военных столкновений, нанесла ракетные удары с территории Армении по таким находящимся за пределами конфликтной зоны городам Азербайджана, как Гянджа и Мингячевир.
У азербайджанского государства нет никаких проблем с гражданами армянского происхождения, проживающими в Нагорном Карабахе: они будут продолжать жить в Нагорном Карабахе в соответствии с Конституцией Азербайджана и нормами международного права. Основная проблема азербайджанского государства - это армянская армия, оккупировавшая 20 процентов азербайджанских земель. Правительство Азербайджана требует вывода оккупантской армянской армии с территории Азербайджана и считает, что мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией возможны лишь после окончания оккупации.
Дорогие друзья!
Вы, вероятно, согласитесь, что это требование является законным требованием Азербайджана, который стремится обеспечить свою территориальную целостность в рамках международного права. Надеюсь, вы будете отстаивать справедливую позицию Азербайджана. Надеюсь, вы примете во внимание, что нарушение территориальной целостности Азербайджана вопреки международным нормам может привести к незаконному нарушению территориальной целостности других стран.
С уважением,

академик Мухтар Иманов
директор Института Фольклора
Национальной Академии Наук Азербайджана


Dear friends!

I would like to share with you some facts of the bloody war that started between Azerbaijan and Armenia on the 27th of September of this year, which caused justified concern of the world community and international organizations. One of the truths is that the war is going on in the territory of Azerbaijan, within the borders of Azerbaijan. Nagorno-Karabakh, which causes the conflict between Azerbaijan and Armenia, is also the territory of Azerbaijan and this territory was recognized by United Nations Organizations, except Armenia, by all countries of the world just as an integral part of Azerbaijan.
On the eve of the collapse of the Soviet Union, Armenia began to implement the policy of separating Nagorno-Karabakh from the Azerbaijani part, where the Azerbaijanis and Armenians live together, and establishing the second Armenian state there. In the early 1990s, Armenian military units occupied seven Azerbaijani regions around Nagorno-Karabakh and 20 per cent of the territory of Azerbaijan as a whole. All Azerbaijanis were expelled from those regions, as well as from Nagorno-Karabakh. Paying attention to the Azerbaijanis banished from Armenia, it should be noted that one million Azerbaijanis were driven out from their native lands and were condemned to live the fate of refugees and IDP’s.
The material and cultural monuments, the ancient cemeteries belonging to the Azerbaijani people were destroyed purposefully by Armenia in Nagorno-Karabakh and seven regions occupied around it.
United Nations Organizations has adopted four resolutions on the withdrawal of the Armenian armed forces from the occupied territories of Azerbaijan. However, Armenia has not followed these resolutions and has not withdrawn its troops from the territory of Azerbaijan.
Though the OSCE Minsk Group held peace talks with the USA, Russia and France, these negotiations have not played a positive role in the solution of the Azerbaijani-Armenian conflict.
On the 5th of August of this year Armenian Prime Minister Pashinyan made a statement saying “Nagorno-Karabakh is Armenia”, declared Nagorno-Karabakh as part of Armenia and then the shooting of settlements in the border regions of Azerbaijan by the Armenian armed forces put a stop to peace talks and led to the military confrontation.
Armenia, which occupied Azerbaijani lands, violated the international rules in the military clashes and struck the cities of Ganja and Mingachevir outside the conflict zone of Azerbaijan from the territory of Armenia with rockets.
The Azerbaijani state has no problems with Armenian citizens living in Nagorno-Karabakh: they will continue to live in the territory of Nagorno-Karabakh in accordance with the Constitution of Azerbaijan and the norms of international law. The main problem of the Azerbaijani state is with the Armenian army, which occupied 20 per cent of Azerbaijani lands. The government of Azerbaijan demands the invader Armenian army to leave the territory of Azerbaijan and believes that peace talks between Azerbaijan and Armenia are possible only after the end of the occupation.
Dear friends!
Of course, you agree that this requirement is a legitimate demand of Azerbaijan, which tries to ensure its territorial integrity within the framework of international law. I hope you will defend the impartial position of Azerbaijan and will take into account that the violation of the territorial integrity of Azerbaijan, contrary to the international norms, can illegally lead to the violation of the territorial integrity of other countries.
Sincerely,

academician Mukhtar Imanov
Director, Institute of Folklore
Azerbaijan National Academy of Sciences


دوستان گرامی!

بیست وهفتـم سݒتامبـر سال ٢٠٢٠ ما بین جمهـوری آذربايجان وجمهـوری ارمنستان درگیری شدیدی بوقوع ݒیوست که منحبر به تشویش جامعه جهاتی وسازمانهای بین المللی گردید. تاکنون هم درگیری ما بین طرفین متخاصم ادامه دارد.
با اجازه دوستان میخـواهم برخی از حقـایق این درگیری خونین را به اطلاع دوستان به رسانم.
قبل از هر چیز باید متذکر شد همین درگیری در داخل خاک جمهـوری آذربایجان (در محدوده مرزهای آذربایجان) به وقوع ݒیوسته است.
علت اصلی درگیری مذکور در مورد قره باغ کوهستانی (علیا) بوده. قره باغ علیا از قدیم الایام جزو سرزمیـن آذربایـجان بـوده و از سـوی سازمان ملل متحـدد و کلیـه دولت های جهـان، غیـر از ارمنستان جزولاینفک جمهوری آذربایجان ݒذیرفته شده وبه رسمیّت شناخته شده است.
ساکـنان قره باغ کوهستانی تا فروݒاشی اتحاد جماهیـر شـوروی، یعنی تا سال ١٩٩١ عبـارت از آذربایـجانی ها و ارامنه بـوده که در جـوار یـکدیـگر زندگانی میکردند. در بحبوحه فروݒاشی کشـور شوروی ساکنین ارامنه نشین منطقه خواستار تجزیه آن از جمهـوری آذربایـجان شده و به امید آن که کشوری به نام ”ارمنستان ثانی“ تأسیس نمایند.
در اوایـل سالـهای ١٩٩٠ میـلادی قوای نظامی ارمنستان در خاک قره باغ علیا مستقر گردید. ݒس از اشغال وتصرف قره باغ علیا شروع به تصرف هفت منطقه (شهرستان) که دور (اطراف) قره باغ علیا بودند شدند. باید متذکر شد مساحت کلیه شهرستانهای اشغال شده در حـدود بیست در صد مساحت جمهــوری آذربایـجان می باشد. ݒس از تصـرف و اشغــال هفت شـهرستانی اهـالی آنجا اجباری تخلیه نمـودند. تعداد اهالی قره باغ همراه با ساکنیـن تخلیه شده (زخاک) ارمنستان بالغ بریک میلیـون میباشد که از خاک و بوم نیاکان خود بطور اخباری رانده و تخلیه گردیدند.
قـوای نظامی ارمنستان ݒس از تصرف قره باغ علیا وهفت شهرستان کلیه اثار تاریخی و فرهنگی، مقابر و ابنیه مقدس را عمداِّ تخریب و با خاک یکسان نمودند.
سازمان ملـل متّحد در مورد تخلیـه قوای نظامی ارمنستان تا کنون چهـار قطعنامه صادر نموده که هیچ یک از آنها از سوی اشغالگران به مورد اجرا گذارده نشده است.
حتـی گـروه مینک به ریاست نمایندگان کشـورهای روسیه، ایالات متحده امریکا و فرنسه در روند دیـدارهای خـود با سران طرفیـن متخاصم در مـورد برقراری صلح وامنیت درمنطـقه هیچگونه عکس العملی از خود نشان نداده است.
نخست وزیـر ارمنستان با ایـراد بیاناتی در تاریـخ ݒنجـم ماه اوت سـال گـذشته که ”قره باغ جـزو ارمنستان میباشد وبس“ به گفتگوها خاتمه داده است.
وݒس از آن در نتیجه تجـاوز قـوای نظامی ارمنستان در مرزهـای جمهـوری آذربایـجان موجب اساسی درگیری گردید.
باید متذکر شد که قوای نظامی ارمنستان کلیه قوانین بین المللی نظامی را نقض نموده، شهرهای بزرگ جمهـوری آذربایـجان را، شهرباستانی گنجه و شهر میـنگه چویر را از سوی ارمنستان تحت ضربات موشکهای بالیستیکی قرار داده است.
دولت آذربایـجان با ارامنه قره باغ کوهستانی هیچگونه عداوت و ادّعای را درنظر ندارد. ایشان مطابق قانـون اساسی آذربایـجان میتوانند زندگانی خودشـان را درآنجا ادامه دهنـد. فقط ادّعای دولت آذربایـجان بر آن میباشد که قوای اشغـالگر ارمنستان آذربایـجان را ترک کرده به مکانهـای خودشان بازگردند. آنها درحدود بیست درصد خاک آذربایجان را تصرّف کرده اند. فقط ݒس از تخلیه آذربایجان میتوان درمورد صلح وآرامش سخن به میان راند.

دوستان گرامی!
یقیـن شما هم به گفته های بنده رضایت خواهیـد داد که آذربایجان درچهـار چوب حقوق بیـن المللی طالب تمامیّت اراضی خود سعی و کوشش مینماید. امیدوارم که شما هم خواستار آذربایـجان را مدافعه خواهید نمود.
امیدوارم که شما نیز اشغال غیر عادلانه اراضی آذربایـجان را درک نموده و درآینده نیز هیچگونه امکانی به اشغـالگران نخواهید داد.

باتقدیم احترامات: آکادمیسین مختار ایمانوف
رییس انستیتوت فولکلورشناسی فرهنگستان ملی آذربایجان


عنوان مدير معهد الادب الشعب في الاكاديمية الاذاربيجانية الوطنية للعلوم الاكادمي مختار إيمانوف نداءً في صدد الإشتباكات العسكرية بين أذربيجان وأرمينيا إلى المنظمات الدولية, رجال الدولة و السياسية في مختلف البلدان. نبلغ نص ذلك النداء بلغات الأذربيجانية, الإنججليزية, الروسية والعربية إلي إهتمامكم.

أيها ألأصدقاء أللأعزاء,
اُريد أن أُقاسمكم بعض الحقايق للحرب الدموية التي نشبت في سابع و العشرين من شهر أيلول لهذه السنة بين أذربيجان وأرمينيا التي أثارت قلقاً حقاً لدى الرأي العام العالمي المنظمات الدولية. تنحصر إحدى الحقايق في أن الحرب تجري في آراضي أذربيجان, في حدود أذربيجان. قاراباغ الجبلية التي أصبحت سبباً للنزاع بين أذربيجان و أرمينييا هي كذلك أرض أذربيجان. و إعترفت هذه الأرض جزءً لايتجزأُ لاذربيجان من قبل منظمة ألأمم المتحدة, جميع بلدان العالم باستثناء أرمينيا.
بدأت أرمينيا على و شك سقوط الاتحاد السوفييتية تسير على سياسة فصل قاراباغ الجبلية (حيس كان يعيش الأرمن سويةً مع الأذربجانين ) عن أذربيجان و تكوين دولة أرمنية ثانية في المناطقة. في بلماية سنوات 1990 إحتلت التشكيلات العسكرية الأرمنية سبع مناطق لأذربايجان حول قاراباغ الجبلية و عامةً 20 بالمئة من أراضى أذربيجان. تم طرد جميع الأذربيجانيين من هذه المناطق المذكورة و كذلك من قاراباغ الجبلية. مع الأخذ بعين الاعتبار اللأذربيجانيين المطرودين من أرمينييا يحب ان نشير الى أن مليوناً واحداً من الأذربيجانيين كان قديم طردهم من اراضيهم وطنية و حكم عليهم بلحياة كاللاجئين و النازحين الإضطراديين.
تمت تصنية الآثار المادنية و ثقافية والمقابر القديمة الخصّة بالشعب الأذربيجاني في قاراباغ الجبلية و سبع المناطق المحتلّة بصورة هادفة من قبل أرمينيا. إتخذ مجلس الامن لمنظمة الأمم المتحدة اربع قرارات حول اخراج الجيوش الارمنية من الاراضى المحتلة لأذربيجان . لكن أرمينيا لم تنفذ التعاهدات و لم تخرج تشكيلاتها العسكرية من أذربيجان.
مع أن فريق مينسك لمنظمة الامن والتعاون في أُوروبا. أجرى معاوضات سلمية تحت الرئسة المشتركة للولايات المتحدة الامريكية, روسيا و فرانسا و مع الأسف لم تلعب هذه المفاوضات دوراً ايجابياً تسوية النزاع الأذربيجاني-الأرمني.
إن التصريح الذي أدلى به رئيس الوزراء لأرمينيا في الخامس من شهر آب بان " قاراباغ الجبلية هي أرمينيا" هو إعلان قاراباغ الجبلية حزءً لأرمينيا و اطلاق النيران على الاماكن المأهولة في المناطق المتاخمة للأذربيجان من قبل القوات المسلحة لارمنينيا وضع حدّاً للمفاوضات السلمية و أدّى إلى مواجهة عسكرية.
أنزلت ارمينيا التى إحتلت الآراضي لاذربيجانية خرقت القواعد الدولة و أنزلت سير الصادمات السكرية ضربات بالصواريخ من آراضى ارمينيا على المدينتين الكبرتين اذربيجان مثل غنجة و مينجاجوير الواقعة خارج حدود منطقة النزاع لاتوحد عند الدولة الاذربيجانية أية مشاكل مع المواطنين الارمن الساكنيين في قاراباغ الجبلية. إنهم سيواصلون حياتهم في قاراباغ الجبلية وفقاً للقانون اللأساسى لاذربيجان و قواعد القانون الدولي. المشكلة الاساسية للدولة الاذربيجانية هي الجبيش الأرمني الذى إحتلّ 20 بلمئة من الاراضى الاذربيجانية . تطلب حكومة اذربيجان إخراج الجيش الأرمنى الاحتلالي من اراضي اذربيجان و تحسب أنّ المفاوضات السلمية بين اذربيجان و أرمينيا ممكنة فقط بعد إنهاء الاحتلال.
ايها الأصدقاء العزاء !
لعلكم توافقون أنّ هذا الطلب هو طلب مشروع لأذربيجان التى تسعى إلى دأمين يوجد أراضيها في إطار القانون الدولي إنّى آمل بانّكم سوف تدافعن عن موقف اذربيجان العادل. إنى آمل بانكم تعأخذون بعين الاعتبار أن خرق توحد إلأراضي الاذربيجانية خلافاً للقواعد الدولية يمكن أن تؤَدي إلى الخرق غير المشروع لتوحد الاراضي للدول الاخرى أيضاً.

و تفضلو بقبول فائق الاحترام.
الأكاديمي مختار إيمانوف
مدير معهد الادب الشعب في اكاديمية الاذربيجانية الوطنية للعلوم.

 
© Muxtar KAZIMOĞLU   2014.