Muxtar  KAZIMOĞLU
(İMANOV)

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor  İnstitutunun  direktoru,
akademik

 

 

 

 

 
 
   
   
   
 
   
   
KİTABLAR

1991

•  Müasir Azərbaycan nəsrində psixologizm / İmanov-Qardaşlı M.; monoqrafiya; redaktoru Cəfərov M.C. – Bakı: Elm, 1991. − 116 s.

 

2004

•  Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Test tapşırıqları (ümumtəhsil məktəblərinin 9-10-11-ci sinifləri üçün dərs vəsaiti) / Kazımoğlu-İmanov M., Əhmədzadə İ., Mirzəyev A., Çahbazova Z., Hüseynova S., Bağırova S., Əliyeva R.; elmi redaktorlar Kazımoğlu-İmanov M., Əhmədzadə İ.; rəyçilər Məmmədova V., Hüseynov M. ‒ Bakı: Abituriyent, 2004. ‒ 116 s.

 

2005

•  Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Test tapşırıqları (ümumtəhsil məktəblərinin 9-10-11-ci sinifləri üçün dərs vəsaiti) / Kazımoğlu-İmanov M., Əhmədzadə İ., Mirzəyev A., Çahbazova Z., Hüseynova S., Bağırova S., Əlıyeva R.; elmi redaktorlar Kazımoğlu-İmanov M., Əhmədzadə İ.; rəyçilər Məmmədova V., Hüseynov M. ‒ Bakı: Abituriyent, 2005. ‒ 116 s.

•  Gülüşün arxaik kökləri / Kazımoğlu-İmanov M.; monoqrafiya; elmi redaktoru və ön sözün müəllifi Əliyev K.; rəyçilər Fərzəliyev T., Əsgər Ə. – Bakı: Elm, 2005. − 186 s.

 

2006

•  Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Test tapşırıqları (ümumtəhsil məktəblərinin 10-11-ci sinifləri üçün dərs vəsaiti) / Kazımoğlu-İmanov M., Əhmədzadə İ., Mirzəyev A., Çahbazova Z., Hüseynova S., Bağırova S., Əliyeva R.; elmi redaktorlar Kazımoğlu-İmanov M., Əhmədzadə İ.; rəyçilər Məmmədova V., Hüseynov M. ‒ Bakı: Abituriyent, 2006. ‒ 116 s.

•  Xalq gülüşünün poetikası / Kazımoğlu-İmanov M.; monoqrafiya.; elmi redaktoru Əmrahoğlu A., rəyçilər Abbaslı İ., Əsgər Ə. – Bakı: Elm, 2006. − 266 s.

 

2007

•  Azərbaycan dili. Test tapşırıqları (ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu sinfi üçün dərs vəsaiti) / Kazımoğlu-İmanov M., Əhmədzadə İ., Mirzəyev A., Veysəlov G., Əliyeva R.; elmi redaktor Əhmədzadə İ.; rəyçilər Hacıyev T., Hüseynov M. ‒ Bakı: Abituriyent, 2007. ‒ 150 s.

•  Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Test tapşırıqları (ümumtəhsil məktəblərinin 10-11-ci sinifləri üçün dərs vəsaiti) / Kazımoğlu-İmanov M., Əhmədzadə İ., Mirzəyev A., Çahbazova Z., Hüseynova S., Bağırova S., Əliyeva R.; elmi redaktorlar Kazımoğlu-İmanov M., Əhmədzadə İ.; rəyçilər Məmmədova V., Hüseynov M. ‒ Bakı: Abituriyent, 2007. ‒ 116 s.

•  Ədəbiyyat. Test tapşırıqları (ümumtəhsil məktəb - lərinin 11-ci sinfi üçün dərs vəsaiti) / Kazımoğlu-İmanov M., Əliyev K., Əhmədzadə İ., Həsənov T., Mirzəyev A., Əliyeva R.; elmi redaktorlar Əhmədzadə İ., Həsənli B.; rəyçilər Məmmədova V., Hüseynov M. ‒ Bakı: Abituriyent, 2007. ‒ 150 s.

 

2010

•  Ədəbiyyat. Qəbul imtahanlarına hazırlaşanlar, yuxarı sinif şagirdləri və müəllimlər üçün vəsait / Kazımoğlu-İmanov M., Əhmədzadə İ., Əsgərli Z., Əliyev K., Mirzəyev A., Vəliyeva M., Əliyeva R.; elmi redaktor Əhmədzadə İ. ‒ Bakı: Abituriyent, 2010. ‒ 680 s.

 

2011

•  Folklorda obrazın ikiləşməsi / Kazımoğlu-İmanov M.; monoqrafiya; redaktoru Əsgər Ə. – Bakı: Elm, 2011. − 228 s.

 

2012

•  Epos. Nəsr. Problemlər / Kazımoğlu-İmanov M.; monoqrafiya; elmi redaktor Süleymanova L. – Bakı: Elm, 2012. – 164 s.

    

2013

•  Portretlər / Kazımoğlu-İmanov M.; məqalələr toplusu; redaktoru İsayeva S. – Bakı: Nurlan, 2013. – 184 s.

 

2014

•  Ədəbiyyat fənni üzrə test tapşırıqları (ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu sinfi üçün vəsait) / Kazımoğlu-İmanov M., Əhmədzadə İ., Mirzəyev A., Vəliyeva M., Əliyeva R.; elmi redaktor Əliyev K.; rəyçilər Məmmədova V., Hüseynov M., İbrahimov S. ‒ Bakı: Abituriyent, 2014. ‒ 176 s.

•  Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. 10-11 / Kazımoğlu-İmanov M., Əhmədzadə İ., Mirzəyev A., Çahbazova Z., Hüseynova S., Əhmədova S., Əliyeva R.; elmi redaktorlar Kazımoğlu-İmanov M., Əhmədzadə İ.; rəyçilər Məmmədova V., Hüseynov M., Əliyev K. ‒ Bakı: Abituriyent, 2014. ‒ 120 s.

•  Folklor həm keçmiş, həm də bu gündür / Kazımoğlu-İmanov M.; məqalələr toplusu; elmi redaktoru İsayeva S. – Bakı: Elm və təhsil, 2014. − 194 s.

 

2015

•  Azərbaycan dili fənni üzrə test tapşırıqları / Kazımoğlu-İmanov M., Əhmədzadə İ., Mirzəyev A., Veysəlov G., Əliyeva R.; elmi redaktor Hacıyev T.; rəyçilər Hüseynov M., Zeyniyeva S. ‒ Bakı: Abituriyent, 2015. ‒ 160 s.

•  Ədəbiyyat fənni üzrə test tapşırıqları (ümumtəhsil məktəblərinin 11-cu sinfi üçün vəsait) / Kazımoğlu-İmanov M., Əliyev K., Əhmədzadə İ., Mirzəyev A., Əliyeva R.; elmi redaktor Həsənli B.; rəyçilər Məmmədova V., Hüseynov M., Talıblı E. ‒ Bakı: Abituriyent, 2015. ‒ 160 s.   

•  Sənət qayğıları / Kazımoğlu-İmanov M.; məqalələr toplusu; redaktoru İsgəndərova V. – Bakı: Elm və təhsil, 2015. − 192 s.

 

2016

•  Генезис и поэтика смеха в азербайджанском фольклоре / Казымоглы-Иманов М. − Баку, Элм ве техсил, 2016. − 360 с.

 
 
© Muxtar KAZIMOĞLU   2014.