Muxtar  KAZIMOĞLU
(İMANOV)

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor  İnstitutunun  direktoru,
akademik

 

 

 

 

 
 
   
   
   
 
   
   

Tərtib etdiyi kitablar

 

1993

•  Aşıq Ələsgər (Gözüm bir alagöz xanıma düşdü: say-seçmə şeirlər) / tərtib edən İmanov-Qaradaşlı M.; redaktoru Rzabəyova F. − Bakı: Yazıçı, 1993. − 144 s.

 

1995

•  Bu yurd bayquşa qalmaz / Folklor nümunələri; toplayıb tərtib edənlər Kazımoğlu-İmanov M., Nəbioğlu V., Əsgər Ə. − Bakı: Yazıçı, 1995. − 240 s.

 

2005

•  Azərbaycan folkloru antologiyası. XII kitab. Zəngəzur folkloru / toplayıb tərtib edənlər Kazımoğlu-İmanov M., Əsgər Ə. – Bakı: Səda, 2005. − 463 s.

 

2011

•  Azərbaycan folkloru külliyyatı, 27-ci cild / Tərtib edəni və məsul redaktor Kazımoğlu-İmanov M. – Bakı: Elm və təhsil, 2011. − 292 s.

 

2016

•  Gədəbəy folklor örnəkləri. I kitab / Tərtib edənlər Kazımoğlu-İmanov M., İsayeva S.; elmi redaktoru Rüstəmzadə İ. – Bakı: Elm və təhsil, 2016. – 360 s.

•  Şərur folklor örnəkləri. I kitab / Toplayanlar Kazımoğlu-İmanov M., Qasımova F., Canməmmədova G., Kərimova F.; tərtibçilər Kazımoğlu-İmanov M., Qasımova F.; redaktoru Rüstəmzadə İ. – Bakı: Elm və təhsil, 2016. – 348 s.

 
© Muxtar KAZIMOĞLU   2014.